Godišnjak studenata PFIS

Godišnjak SPFIS br. 2/2013

 

Naslovna strana Godišnjaka studenata PFIS

 

Uredništvo

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

STRUČNI RADOVI


Cvijeta Sekulić, Ugovor o zakupu

1

Danijela Čečar, Ustanova dostavljanja u upravnom postupku, pojam i oblici

17

Nataša Slagalo, Pojam učesnika u upravnom postupku

34

Nemanja Pipović, Metodi tajnog nadzora u suzbijanju organizovanog kriminala

52

Gorana Lejić, Zelenaški ugovor

75

Vera Kalajdžić, Uloga Ujedinjenih nacija u zaštiti ljudskih prava

89

Dejan Lučka, Kraj SFRJ i Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Pregled pravno-političke situacije i kritika Prvog mišljenja Komisije)

102

Danijel Štefek, Osnovne karakteristike krivičnog postupka prema maloljetnicima u Republici Srpskoj

124

     

PRIKAZI


Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević: Praktikum za krivično pravo, Opšti deo

145

     

SUDSKA PRAKSA


Milena Simović, Sudska praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

148

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta