Godišnjak studenata PFIS

Godišnjak SPFIS br. 1/2014

Naslovna strana Godišnjaka studenata PFIS

Uredništvo

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

STRUČNI RADOVI


 

save f2

Ljubana KandićSporazum o priznanju krivice

 

save f2

Velimir MitrovićMogućnost preobražaja sistema raspodjele poslaničkih mandata u bosanskohercegovačkoj konsocijaciji

 

save f2

Stefan MilićevićMeđunarodne privrednopravne teorije o novčanoj naknadi nematerijalne štete za privredna društva

 

save f2

Jelena OkukaOduzimanje/lišenje roditelјskog prava

 

save f2

Mihailo CvijetinovićOdnos zakonodavne i izvršne vlasti u Ujedinjenom Kralјevstvu

 

save f2

Jelena Serafijan, Položaj predsjednika republike u ustavnim sistemima Francuske i Rusije

 

save f2

Srđan BakmazFenomen malolјetničke delinkvencije u Republici Srpskoj

 
     
     

Štampa El. pošta