Nastavni plan 2014-15

Nastavni plan 2014-2015

  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU  
Pravo

Nastavni plan

2014-15

   
Redni broj Šifra predmeta Naziv predmeta Status(O/I) Uslovljeni predmeti Semestar Fond časova (sedmični) ECTS
P V LV
Prva godina
1 PF-1-1-001 Teorija države O

Nije

uslovljeno

Z 3 2 - 8
2 PF-1-2-001 Teorija prava O Teorija države Lj 3 2 - 7
3 Pf-1-1-002 Nacionalna pravna istorija O

Nije

uslovljeno

Z 3 2 - 7
4 PF-1-1-003 Rimsko pravo O

Nije

uslovljeno

Z 4 2 - 8
5 PF-1-1-004 Sociologija O

Nije

uslovljeno

Z 3 1 - 7
6 PF-1-2-005 Opšta pravna istorija O

Nije

uslovljeno

Lj 3 2 - 6
7 PF-1-2-006 Uvod u građansko pravo O

Nije

uslovljeno

Lj 3 2 - 7
8 PF-1-2-007 Osnovi ekonomije O

Nije

uslovljeno

Lj 3 1 - 6
9 PF-1-2-008 Engleski jezik O

Nije

uslovljeno

Lj 3 1 - 4
UKUPNO: 28 15 - 60
Drugagodina
1 PF-1-3-009 Stvarno pravo O Uvod u građansko pravo Z 3 2 - 7
2 PF-1-3-010 Krivično pravo I O Teorija prava Z 3 2 - 8
3 Pf-1-3-011 Porodično pravo O Uvod u građansko pravo; Rimsko pravo Z 3 2 - 6
4 PF-1-3-012 Ustavno pravo I O Teorija prava Z 3 2 - 6
5 PF-1-4-012 Ustavno pravo II O Ustavno pravo I Lj 3 2 - 7
6 PF-1-4-014 Krivično pravo II O Krivično pravo I Lj 3 2 - 8
7 PF-1-4-015 Ekonomskapolitikaievropskeintegracije O Osnovi ekonomije Lj 3 1 - 7
8 PF-1-4-016 Nasljedno pravo O Uvod u građansko pravo Lj 4 2 - 8
9 PF-1-3-013 Engleski jezik II O Engleski jezik Z 3 1 - 3
UKUPNO: 28 15 - 60
                         

 

Treća godina
1 PF-1-5-018 Krivično procesno pravo – opšti dio O Krivično pravo II Z 3 2 - 7
2 Pf-1-5-019 Obligaciono pravo – opšti dio O Porodično pravo; Nasljedno pravo; Stvarno pravo Z 3 2 - 8
3 PF-1-5-020 Kriminalistika O

Nije

uslovljeno

Z 3 1 - 5
4 PF-1-5-026 Pravno normiranje I

Nije

uslovljeno

Z 2 1 - 3
5 PF-1-5-021 Finansije i finansijsko pravo O Ekonomskapolitikaievropskeintegracije Z 3 2 - 7
6 PF-1-6-018 Krivično procesno pravo – posebni dio O Krivično procesno pravo – opšti dio Lj 3 2 - 7
7 PF-1-6-022 Obligaciono pravo – posebni dio O Obligaciono pravo – opšti dio Lj 3 2 - 6
8 PF-1-6-023 Kriminologija sa penologijom O

Nije

uslovljeno

Lj 3 1 - 4
9 PF-1-6-024 Pravo privrednih društava O

Nije

uslovljeno

Lj 4 2 - 7
10 PF-1-6-025 Međunarodno javno pravo O Ustavno pravo II Lj 3 2 - 6
UKUPNO: 30 17 - 60
Četvrtagodina
1 PF-1-7-029 Građansko procesno pravo I O Obligaciono pravo – posebni dio Z 3 2 - 7
2 Pf-1-8-029 Građansko procesno pravo II O Građansko procesno pravo I Lj 3 2 - 8
3 PF-1-7-030 Upravno pravo – materijalni dio O

Nije

uslovljeno

Z 3 1 - 6
4 PF-1-8-035 Upravno pravo - procesni dio O Upravno pravo – materijalni dio Lj 3 2 - 7
5 PF-1-7-032 Poslovno pravo(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti) O Obligaciono pravo – posebni dio Z 4 1 - 5
6 PF-1-7-031 Međunarodno privatno pravo O Obligaciono pravo – opšti dio Z 3 2 - 5
7 PF-1-7-033 Institucije i pravo EU I Međunarodno javno pravo Z 3 1 - 4
8 PF-1-8-034 Radno i socijalno pravo O Obligaciono pravo – posebni dio Lj 3 2 - 6
9 PF-1-8-036 Pravo intelektualne svojine O Obligaciono pravo – posebni dio Lj 3 2 - 6
10 PF-1-7-038 Međunarodno krivično pravo I Krivično procesno pravo – posebni dio Z 2 0 - 3
11 PF-1-8-037 Prekršajno pravo I Krivično procesno pravo – posebni dio Lj 2 1 - 3
UKUPNO: 32 16 - 60

* Studenti koji u srednjoj školi nisu imali predmet Latinski jezik, ne mogu polagatinijedan ispit naIgodini prije nego što polože ispit iz predmeta Latinski jezik.