Obavještenja

Javna odbrana završnog master rada kandidata Danijela Staševića

IMG 0852

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, u petak, 23.06.2017. godine sa početkom u 14:00 časova, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Danijela Staševića pod nazivom ''Ljudska prava u oružanim sukobima''.

Komisiju za odbranu ovog rada činili su:

  1. Dr Ranko Mujović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici – predsjednik Komisije;
  2. Dr Mile Račić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mentor i član Komisije;
  3. Dr Predrag Dimitrijević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, član Komisije.

Na početku podnošenja ekspozea, kandidat je istakao da je kroz istoriju, milioni ljudskih života su bili uništeni ili ugroženi oružanim sukobima. Oružani sukobi, po pravilu, prate kršenja međunarodnog humanitarnog prava i uopšte ljudskih prava. Svijet je bio svjedok genocida, zločina protiv čovječnosti i ostalih ratnih zločina. Povezanost oružanih sukoba i ljudskih prava su mnogobrojna. Sistematska kršenja ljudskih prava su često uzroci oružanih sukoba, kao na primjer, ugnjetavanje određenog dijela stanovništva. Kad oružani sukob eskalira, istovremeno eskalira i kršenja ljudskih prava. Kako u uslovima oružanih sukoba zaštititi ljudska prava? To je pitanje na koji mnogi pokušavaju da odgovore i naizgled, to je nerješiv zadatak za čovječanstvo bio, kako kroz istoriju tako i danas.

Imajući u vidu činjenicu da su oružani sukobi oduvijek bili predmet interesovanja kako običnog naroda, a tako i stručnjaka, u ovom master radu su obuhvaćena određena shvatanja oružanih sukoba i njihova klasifikacija, istorijski pregled oružanih sukoba sa aspekta kršenja ljudskih prava. Zatim je kandidat govorio koja su to ljudska prava koja se štite u oružanim sukobima, ko su subjekti zaštite, o međunarodnopravnim dokumentima koja ih garantuje, zatim o povezanosti ljudskih prava i humanitarne intervencije, kao odgovornosti onih subjekata koja ih krše.

Ono što je najvažnije i čemu se treba stremiti, to je da se ljudska prava moraju štititi i u ratu. Naime, različiti međunarodnopravni dokumenti, a prije svega takozvano ženevsko i haško pravo, kao i različite međunarodne organizacije stavljaju zaraćenim stranama obaveze da poštuju ljudska prava lica koja ne učestvuju neposredno u neprijateljstvima, ranjenika i bolesnika u oružanim snagama, ratnih zarobljenika i civila. Formiranje ad hoc međunarodnih krivičnih tribunala i Međunarodnog krivičnog suda jasno pokazuje neophodnost zaštite i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje ljudskih prava jača sa pojavom jakih institucija za ljudska prava, a njegovanje kulture ljudskih prava u društvu smatra se ključnim faktorom mira.

Komisija je konstatovala da je riječ o temi koja je aktuelna i u međunarodnim razmjerama, s obzirom na konstantnost ratnih rukoba u svijetu. U istoriji ljudske civilizacije su se uvijek vodili ratovi na zemaljskoj kugli većih ili manjih razmjera, tako da je pitanje ljudskih prava i njihovog očuvanja i poštovanja u vrijeme trajanja ratnih sukoba od krucijalne važnosti. Ako se tome doda i to da je riječ o kandidatu visokih referenci, onda se i s razlogom moglo očekivati da i rad bude na visokom nivou.

Na kraju odbrane, na osnovu svega izloženog, Komisija je bez imalo dvoumljenja rad i odbranu završnog master rada kandidata Danijela Staševića ocijenila sa najvišom mogućom ocjenom.

Štampa