Nastava

Raspored vježbi za studente prvog ciklusa studija u zimskom semestru akademske 2018/19 godine

      PALE

R A S P O R E D  

VJEŽBI za studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

NOVEMBAR

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA DRŽAVE

 (3+2)

dana 22.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 28.11.2018. godine od 10.00 – 14.00 časova

 

2.     

 

 

 

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

 

 

 

I GRUPA

dana 15.11.2018. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 28.11.2018. godine od 08.00 – 10.00 časova

II GRUPA

dana 15.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 28.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

3.     

 

 

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

I GRUPA

dana 06.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 19.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 26.11.2018. godine od 08.00 – 10.00 časova

II GRUPA

dana 06.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 19.11.2018. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 26.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

4.     

 

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 20.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 29.11.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

 

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

NOVEMBAR

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

dana 07.11.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 26.11.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.    

 

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 12.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 22.11.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 22.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 28.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

2.    

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

 

I GRUPA

dana 16.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

II GRUPA

dana 16.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

3.    

 

 

KRIMINALISTIKA

(3+1)

I GRUPA

dana 09.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 09.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

4.    

 

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

I GRUPA

dana 06.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 16.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 20.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 29.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 07.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 16.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 20.11.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 29.11.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

5.    

 

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

(2+1)

I GRUPA

dana 09.11.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 16.11.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 15.00 – 17.00 časova

II GRUPA

dana 14.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 26.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

 

R A S P O R E D 

VJEŽBI za studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

NOVEMBAR

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.    

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

(3+2)

I GRUPA

dana 12.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 13.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 13.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 29.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

2.    

 

 

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

 

 

 

I GRUPA

dana 06.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 12.11.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 09.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

3.    

 

 

 

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

I GRUPA

dana 09.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 22.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

II GRUPA

dana 13.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

4.    

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

 

 

I GRUPA

dana 08.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 13.11.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 19.11.2018. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 23.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 06.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 12.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 15.11.2018. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 30.11.2018. godine od 09.00 – 13.00 časova


Pale,  oktobar, 2018. godine

                                                                                                                                                             v.d. DEKAN-a

                    Doc. dr Radislav Lale

Štampa El. pošta